Evidencia obyvateľstva

PRIHLÁSENIE NA TRVALÝ POBYT


Občan je povinný pri prihlásení trvalého pobytu predložiť:

 

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 15 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy - výpis z LV (nie starší ako 3 mesiace, nemusí byť použiteľný na právne úkony),
 • nájomnú zmluvu, ak je nehnuteľnosť v nájme na dobu neurčitú,
 • v prípade, ak prihlasovaný nie je vlastníkom nehnuteľnosti alebo nemá nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, je potrebné predložiť písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Tento súhlas môže vlastník nehnuteľnosti dať osobne priamo pri prihlasovaní alebo v prípade jeho neprítomnosti na predpísanom tlačive s overeným podpisom.

Za rodinných príslušníkov môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov rodiny. Za maloleté deti hlási pobyt jeden z rodičov, za osoby zbavené svojprávnosti na právne úkony hlási pobyt zákonný zástupca (opatrovník). Pri prihlasovaní na trvalý pobyt sa občan nemusí odhlasovať z predchádzajúceho trvalého pobytu - tento úkon zabezpečí ohlasovňa.

 

Pri vydaní prvého občianskeho preukazu pri dovŕšení 15- teho roku je potrebné predložiť: rodný list.

 

Tlačivá na stihanutie: pdf_small Súhlas s prihlásením občana na pobyt

 

Vybavuje: Inge Rubaninská, telefón: 032/7778 175, email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Doba vybavenia: na počkanie

 

Poplatok: 5 Eur za vystavenie potvrdenia o pobyte


PRIHLÁSENIE NA PRECHODNÝ POBYT


Pri prihlásení na prechodný pobyt je potrebné predložiť tie isté listiny ako pri prihlásení na trvalý pobyt. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova.

 

Vybavuje: Inge Rubaninská, telefón: 032/7778 175, email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Doba vybavenia: na počkanie

 

Poplatok: 5 Eur za vystavenie potvrdenia o pobyte


ODHLÁSENIE Z TRVALÉHO POBYTU


Občan, ktorý odchádza do zahraničia trvalo žiť, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni doterajšieho miesta trvalého pobytu. Ukončenie trvalého pobytu v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

 

Vybavuje: Inge Rubaninská, telefón: 032/7778 175, email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Doba vybavenia: na počkanie

 

Poplatok: 5 Eur za vydanie potvrdenia o pobyte


ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU NA NÁVRH OBČANA

 

Ohlasovňa pobytu zruší trvalý pobyt:

 

 • na návrh vlastníka/všetkých spoluvlastníkov  budovy a to občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči manželovi, nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.
 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 • ak budova zanikla.

Návrh na zrušenie trvalého pobytu sa dáva na predpísanom tlačive a je potrebné predložiť:

 

 1. občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
 2. list vlastníctva budovy alebo jej časti, nie starší ako 3 mesiace,
 3. právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 Občiasnkeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
 4. právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva,
 5. právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy,
 6. právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
 7. právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní,
 8. doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falošný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad,
 9. právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby,
 10. skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú,
 11. dohodu o ukončení nájmu.

Tlačivá na stiahnutie: pdf Návrh na zrušenie trvalého pobytuVybavuje: Inge Rubaninská, telefón: 032/7778 175, email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Upozornenie: Ohlasovňa môže požiadať o predloženie potvrdenia o štátnom občianstve, o predloženie rodného listu, sobášneho listu.

 

Doba vybavenia: na počkanie

 

Poplatok: 5 Eur za vydanie potvrdenie o pobyte