IOMO

IOMO = viac služieb štátu na jednom mieste bližšie k občanovi

iomoIOMO je dostupné občanom aj na Obecnom úrade v Lubine počas úradných hodín.

IOMO alebo integrované obslužné miesto občana vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí.
 IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste - rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou. Ušetrí vám tak nielen čas, ale aj peniaze.
Stačí navštíviť pracovisko IOMO a na jednom mieste vybavíte: výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, výpis z registra trestov. Postupne sa bude služba rozširovať.
Všetky vydávané dokumenty sú platnými verejnými listinami použiteľnými na právne úkony.Výpis z listu vlastníctva

Na ktoromkoľvek IOMO môžete požiadať o vydanie výpisu za nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú kdekoľvek na Slovensku bez regionálnej viazanosti. Nie je tak potrebné navštíviť IOMO v mieste vášho trvalého bydliska. List vlastníctva je zázan, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. Obsahuje údaje o nehnuteľnosti, o vlastníkoch, ťarchy (záložné právo, vecné bremeno) a spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti (kúpa, darovanie, dedenie, súdne rozhodnutie). Výpis z listu vlastníctva je verejná listina, ktorá obsahuje údaje zapísané v liste vlastníctva ku dňu vyhotovenia výpisu.

Na pracoviskách IOMO môžete získať:

  • úplný Výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje všetky údaje zapísané v liste vlastníctva,
  • čiastočný Výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje iba časť údajov zapísaných v liste vlastníctva (len vybraných vlastníkov, nehnuteľnosti, stavby, parcely - ak ich je na liste vlastníctva uvedených viac).
O Výpis z listu vlastníctva môže požiadať ktokoľvek, aj keď nie je vlastníkom nehnuteľnosti. O Výpis z listu vlastníctva, ktorý bude obsahovať rodné číslo, môže požiadať iba majiteľ nehnuteľnosti alebo jeho splnomocnenec, ktorý predloží úradne overené splnomocnenie. Občan sa pri vybavoaní Výpisu z listu vlastníctva preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.
Žiadosť o vydanie Výpisu z listu vlastníctva sa vybavuje do 24 hodín alebo v ďalší pracovný deň v prípade podania žiadosti cez víkend alebo sviatok.

Výpis z obchodného registra

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa podnikateľov. Obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, predmet podnikania, štatutárny orgán, spôsob konania a zoznam konateľov. Výpis z obchodného registra je dokument, ktorý obsahuje údaje zapísané v Obchodnom registri ku dňu vyhotovenia výpisu. Na pracoviskách IOMO môžete získať výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony. O výpis z obchodného registra môže požiadať ktokoľvek bez udania konkrétneho dôvodu. Občan sa pri vybavovaní výpisu z obchodného registra preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom. Žiadosť o vydanie výpisu z obchodného registra sa vybavuje okamžite, alebo na počkanie.

Výpis z registra trestov

Register trestov je evidencia spáchaných trestných činov fyzických osôb, ktorý vedie Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Výpis z registra trestov je listina, ktorá preukazuje, či osoba bola alebo nebola odsúdená a obsahuje len odsúdenia, ktoré neboli zahladené (vymazané). Občan Slovenskej republiky sa pri vybavovaní Výpisu z registra trestovna pracovisku IOMO preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom vrátane originálu alebo kópie rodného listu. Cudzinec sa preukazuje platným cestovným pasom vrátane úradne preloženej kópie rodného listu. Žiadosť o vydanie Výpisu z registra trestov sa vybavuje okamžite na počkanie, najneskôr však do dvoch hodín, ak bola žiadosť podaná do 13.00 hod. V prípade podania žiadosti po 13.00 hod. je žiadosť vybavená v nasledujúci deň.

Platby za asistované služby IOMO sa riadia Sadzobníkom úhrad za činnosť IOMO podľa vyhlášky č. 25/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, žiadateľ uhrádza za jednotlivé služby aj správny/súdny poplatok podľa platného zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov alebo zákona SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.

Sadzobník úhrad za činnosť integrovaného obslužného miesta (IOM)
Podľ prílohy č. 3 k vyhláške č. 25/2014 Z. z.

Služba Sadzba úhrady za asistovanú službu, ktorá je príjmom prevádzkovateľa
Výpis z registra trestov, odpis z registra trestov,
poskytnutie výpisu z registra trestov obsahujúceho
informáciu o odsúdení v inom štáte EÚ fyzickej osobe
a poskytnutie odpisu z registra trestov obsahujúceho
informáciu o odsúdení v inom štáte EÚ fyzickej osobe
(aj negatívne) podľa položky 30 sadzobníka súdnych
poplatkov 
1,90 EUR
Vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra
s výnimkou výpisu z obchodného registra, ktorý sa 
vydáva po vykonaní zápisu podľa § 8 ods. 2 zákona
č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a po vykonaní záspisu podľa § 200 ods. 4 
Občianskeho súdneho poriadku v listinnej podobe
podľa položky 24b písm. a) sadzobníka súdnych 
poplatkov.
4,50 EUR
Výpis z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20
parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov
v rámci jedného výpisu podľa položky 10 písm. a) prvého
bodu sadzobníka správnych poplatkov
3,90 EUR
Podanie vo veci, ktoré nie je explicitne uvedené v
sadzobníku poplatkov
8 EUR
Ostatné nešpecifikované služby Úhrada v sume podľa sadzobníka prevádzkovateľa