Matričný úrad

ZÁPIS NARODENIA DIEŤAŤA

 

Na zápis narodenia dieťaťa do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia. Matrika vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

 

Je potrebné predložiť:


 • dieťa narodené v platnom manželstve (vybavuje spravidla otec dieťaťa):
  • občiansky preukaz rodičov,
  • sobášny list.
 • dieťa narodené slobodnej matke:
  • občiansky preukaz matky (v prípade, že otcovstvo nebude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike),
  • občiansky preukaz a prítomnosť obidvoch rodičov (v prípade, že otcovstvo bude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike).
 • dieťa narodené rozvedenej matke:
  • právoplatný rozsudok o rozvode,
  • občiansky preukaz.
 • dieťa narodené vdove:
  • sobášny list,
  • úmrtný list zosnulého manžela,
  • občiansky preukaz.

Poplatky: bez poplatku

 

Vybavuje: matrikárka Ľubica Ostrovská, telefón: 032/7778 151, email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Doba vybavenia: na počkanie


 ÚMRTIE


Na zápis úmrtia do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta úmrtia.

 

Je potrebné predložiť:

 • 3x list o prehliadke mŕtveho potvrdené prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom,
 • občiansky preukaz zosnulého

Poplatky: bez poplatku

 

Vybavuje: matrikárka Ľubica Ostrovská, telefón: 032/7778 151, email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Doba vybavenia: na počkanie


UZAVRETIE MANŽELSTVA


Na uzavretie civilného sobáša je príslušný matričný úrad podľa trvalého bydliska jedného zo snúbencov. Pri predkladaní žiadosti o uzavretie manželstva musia byť na matričnom úrade prítomní obidvaja snúbenci.


Manželstvo môže byť uzavreté aj na inom matričnom úrade. Príslušným matričným úradom na spísanie žiadosti je a vystavenie povolenia na uzavretie manželstva na inom matričnom úrade je matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Úkon je spoplatnený.

 

Pri cirkevnom sobáši sa žiadosť o uzavretie manželstva podáva na matričnom úrade podľa sídla farského úradu, tento matričný úrad vystaví aj sobášny list.

 

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré na požiadanie vydá matrikárka.

K žiadosti je potrebné priložiť:

 • rodné listy snúbencov,
 • platné občianske preukazy,
 • právoplatné rozhodnutie okresného súdu o rozvode manželstva (u rozvedených),
 • úmrtný list (u ovdovelých),
 • právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo (u maloletých od 16 do 18 rokov),
 • cudzinci predložia všetky uvedené doklady s predkladom do slovenského jazyka (prípadne aj s vyšším overením, tzv. apostillou) a doklad o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva.

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom ich spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.

 

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.

 

Ak žení alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa  (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

 

Poplatky:

 • 16,50 Eur - povolenie uzatvoriť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky,
 • 16,50 Eur - uzatvorenie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky,
 • 16,50 Eur - povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby,
 • 66 Eur - povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti,
 • 33 Eur - povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo cudzincami,
 • 66 Eur - uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom,
 • 165,50 Eur - uzavretie manželstva medzi cudzincami,
 • 199 Eur - uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Vybavuje: matrikárka Ľubica Ostrovská, telefón: 032/7778 151, email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Doba vybavenia: na počkanie


VYDANIE DRUHOPISU MATRIČNÝCH DOKLADOV


Výpis z matričných kníh, tzv. druhopis je možné vydať na požiadanie osobe, ktorej sa matričná udalosť dotýka alebo rodinnému príslušníkovi.

 

Je potrebné predložiť: občiansky preukaz

 

Poplatky: 5 Eur

 

Vybavuje: matrikárka Ľubica Ostrovská, telefón: 032/7778 151, email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Doba vybavenia: na počkanie


 

ZMENA PRIEZVISKA PO ROZVODE


Do 3 mesiacov od právoplatného rozhodnutia súdu sa zmena priezviska robí bez poplatku na matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva. Po 3 mesiacoch sa môže urobiť zmena priezviska za poplatok na Okresnom úrade v Novom Meste nad Váhom.

 

Je potrebné predložiť:

 • žiadosť,
 • platný občiansky preukaz,
 • sobášny list,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode (s vyznačením právoplatnosti).

Poplatky: bez poplatku

 

Vybavuje: matrikárka Ľubica Ostrovská, telefón: 032/7778 151, email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Doba vybavenia: na počkanie