Osvedčovanie podpisov a listín

OSVEDČOVANIE PODPISOV


Potrebné doklady:

  • listina, na ktorej má byť osvedčený podpis,
  • občiansky preukaz,

Upozornenie:

  • Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v kancelárii matričného úradu!
  • V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu požiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste - čas a miesto je treba vopred dohodnúť.
  • Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila, alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný.
  • Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad.

Poplatok: 1,50 Eur za každý podpis

 

Poplatok sa môže zvýšiť aj o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie mimo úradnej miestnosti.

 

Vybavuje: Ľubica Ostrovská, telefón: 032/7778 151; email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

V neprítomnosti vybavuje: Inge Rubaninská, Alena Srnánková - telefón: 032/7778 165, 032/7778 175, email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Doba vybavenia: na počkanie


OSVEDČOVANIE LISTÍN


Potrebné doklady:

  • originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
  • fotokópia listiny.

Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Neosvedčuje listiny, ktoré majú byť použité v cudzine, alebo ak sú napísané v inom štátnom jazyku, s výnimkou českého jazyka.


Upozornenie: Fotokópia listiny musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t. j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov! Osvedčenie listiny sa vykonáva výlúčne v úradnej miestnosti.


Poplatok: 1,50 Eur za každú, aj začatú stranu

 

Vybavuje: Ľubica Ostrovská, telefón: 032/7778 151, email: m Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

V neprítomnosti vybavuje: Inge Rubaninská, Alena Srnánková - telefón: 032/7778 165, 032/7778 175, email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Doba vybavenia: na počkanie


PREBERANIE ŽIADOSTÍ O VÝPIS ALEBO ODPIS Z REGISTRA TRESTOV GENERÁLNEJ PROKURATÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V BRATISLAVE


Tlačivá žiadostí na výpis alebo odpis z RT sú k dispozícii na matričnom úrade v Lubine.

 

Potrebné doklady:

  • občiansky preukaz,
  • kolková známka v hodnote 4 Eur pre Generálnu prokuratúru SR v Bratislave

Poplatok: 1,50 Eur

 

Vybavuje: Ľubica Ostrovská, telefón: 032/7778 151, email: m Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Doba vybavenia: na počkanie