Príspevok pri narodení dieťaťa

Obec poskytuje v zmysle VZN obce Lubina č. 4/2016 o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa občanom obce Lubina za nasledovných podmienok:

Výška príspevku: 100 Eur


Oprávnená osoba na poskytnutie príspevku je:

 • matka, ktorá dieťa porodila a má trvalý pobyt v obci Lubina najmenej šesť mesiacov pred narodením dieťaťa,
 • otec dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt v obci Lubina najmenej šesť mesiacov pred narodením dieťaťa v prípade ak:
  • matka dieťaťa zomrela, alebo bolo po nej vyhlásené pátranie,
  • dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
 • osoba s trvalým pobytom v obci Lubina najmenej šesť mesiacov pred narodením dieťaťa, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu podľa zákona o rodine.
Oprávnená osoba je povinná podať písomnú žiadosť:
 • najskôr po dožití 28 dní odo dňa narodenia dieťaťa,
 • najneskôr do 90 dní odo dňa narodenia dieťaťa,
 • najneskôr do 90 dní od právoplatnosti rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov najneskôr do dovŕšenia jedného roka dieťaťa.
Dôležité informácie:
 • jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa môže byť poskytnutý iba raz,
 • v prípade súčasne viac narodených detí obec poskytne príspevok na každé dieťa,
 • týmto nie je dotknutý nárok na poskytnutie jednorazového finančného príspevku prvému narodenému občanovi obce Lubina v príslušnom roku,
 • finančný príspevok bude poskytnutý oprávnenej osobe na základe písomnej žiadosti, ku ktorej sa dokladá fotokópia rodného listu dieťaťa
 • žiadosť sa predkladá na Obecný úrad v Lubine.