Vydanie územnoplánovacej informácie

Postup pri vybavovaní žiadostí o vydanie územnoplánovacej informácie

  • Žiadateľ podá na sekretariáte Obecného úradu žiadosť adresovanú na:

Obec Lubina, 916 12 Lubina 56

  • V Žiadosti je potrebné uviesť:

Meno, priezvisko, titul a kontaktné údaje
Číslo parcely
Dôvod podania Žiadosti (popis zámeru s predmetnou parcelou)


Požadované doklady a dokumenty