Prevádzkovateľom verejného vodovodu v obci Lubina od 1. júla 2017 PreVaK, s. r. o.

vodovodS účinnosťou od 1. júla 2017 sa prevádzkovateľom verejného vodovodu v obci Lubina stala spoločnosť PreVaK, s. r. o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, zastúpená konateľom Mgr. Petrom Škriečkom. Verejný vodovod zostáva vo vlastníctve obce a uvedená spoločnosť sa zmluvne zaviazala k zabezpečeniu riadneho a plynulého prevádzkovania verejného vodovodu v požadovanej kvalite a v súlade s uzatvorenou Zmluvou, zákonom č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách), zákonom č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ďalšími vydanými a platnými právnymi predpismi súvisiacimi s predmetom zmluvy a podmienkami stanovenými na túto prevádzku rozhodnutiami príslušných orgánov štátnej správy.


Výpočet povinností prevádzkovateľa, ako aj vlastníka, je presne uvedený v uzatvorenej Zmluve, ktorá je sprístupnená na web stránke obce v časti zverejňovanie dokumentov - Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu.


Cena vodného do konca roka 2017 zostáva nezmenená. Nasledujúci odpočet stavu vodomerov už zabezpečí prevádzkovateľ a bude vykonaný ku koncu tohto roka. Vymieňanie vodomerov bude prebiehať postupne a občania budú o tejto skutočnosti vopred informovaní.