73. výročie SNP na vrchu Roh za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica

IMGS3575

Jedným z najušľachtilejších ľudských snažení je úsilie o spravodlivosť. Jedným z najzákladnejších práv človeka je právo byt slobodným. Jednou z najtragickejších súčastí histórie ľudstva sú udalosti, kedy človek musí brániť slobodu a spravodlivosť so zbraňou v ruke. Ale zároveň odhodlanie jednotlivcov a národov položiť za tieto ideály to najcennejšie, postaviť sa zlu a nespravodlivosti – je tým najlepším dôkazom, odkazom, ale tiež záväzkom. Dnes si pripomíname 73. výročie Slovenského národného povstania - takýto odkaz a takýto záväzok v našich národných dejinách. Na spomienkových oslavách, na vrchu ROH, sa stretávame hlavne preto, aby sme nezabudli na tých, ktorí položili svoje životy v mene slobody a spravodlivosti. História je matka múdrosti a iba ten, kto sa z nej dokáže poučiť, môže byť úspešný. Dnes sme v situácii, keď sa opäť svetové spoločenstvo musí opierať o stále platné hodnoty. Sloboda – rovnosť – spravodlivosť. V SNP viaceré naše obce ľahli popolom a ich občania boli vyvraždení. Už Laco Novomeský povedal: „Tieto činy sa nesmú stať legendami pre čítanky, musia byť chrbtovou kosťou nášho národa.”  

Preto je pre nás dnes povinnosťou pripomenúť si pamiatku tých, ktorí sa i napriek nepriaznivým podmienkam dokázali vzoprieť zlu, totalite, bojovať za svoje ideály, podstúpiť utrpenie a zomierať. Bola to veľká chvíľa našej histórie. Odkázala nám: vážte si slobodu, stojte na strane pravdy a spravodlivosti a konajte odvážne. Mnohí z nás, možno pod vplyvom iných svojich bežných starostí a povinností, na tieto významné udalosti aj zabúdame. Pamätník na vrchu Roh pripomína svedectvá o nesmiernej odvahe, obetavosti prostých slovenských ľudí, partizánov i jednoduchých obyvateľov kopaníc, ktorí častokrát neváhali vziať zbraň z už chladnúcich rúk svojich mŕtvych spolubojovníkov a odvážne pokračovali v boji.

----------------------------------------------------------------------------

Krajské oslavy 73. výročia SNP na vrchu Roh boli opäť po roku dvojdňové a pripadli na víkend 26.-27. augusta 2017. Sobota – predvečer osláv – sa niesla v znamení stretnutia generácií, pričom program bol ladený tak, aby pritiahol predovšetkým mladú generáciu. Ukážku historického dobového tábora situovaného na obdobie SNP v roku 1944 pripravil Klub vojenskej histórie Západ (KVH Západ). Nechýbalo ani vybavenie a výstroj povstaleckých oddielov z roku 1944, z technického vybavenia Rádiostanica Sever a A7B a zbrane povstaleckých oddielov. Zbrane prítomní nielen obdivovali, ale si ich mnohí aj „poťažkali“ a vyfotili sa s nimi. Rovnako mali možnosť vidieť, ako vyzerala zemľanka – obydlie zahĺbené do zeme, z ktorého prečnieva len zastrešenie. O hudobno-zábavný zážitok sa postarala skupina Slniečko z Piešťan, ktorá počas piesne Partizánska „spolupracovala“ s členmi z KVH Západ. Hovorí za to aj vyjadrenie Kataríny Kučerovej: „Bolo to perfektné a tí, čo neboli, môžu ľutovať. Tak, ako keď tam bol Jánošíííík, tak aj teraz vystúpenie skupiny bolo umocnené pri tej partizánskej pesničke tým, že boli partizáni schovaní za stromami a do tej piesne strieľali. To bolo fakt super! Nám sa teda celej rodinke páčilo.“ Sobotné oslavy boli zavŕšené zapálením Vatry priateľstva a bratstva starostom obce Martinom Beňatinským, predsedom Oblastnej organizácie SZPB Nové Mesto nad Váhom Jánom Hulínkom, predsedom Českého svazu bojovníkú za svobodu (ČSBS) Jaroslavom Vodičkom a spevákom skupiny Slniečko Petrom Remišom, ktorý svoj príhovor „obsiahol“ výstižným - Amen.

Oslavy pokračovali v nedeľu 27. augusta položením vencov k domu, v ktorom žil kpt. Miloš Uher za prítomnosti starostu obce Lubina Martina Beňatinského, poslancov OZ v Lubine Anny Machajdíkovej, Ivety Petrovičovej, Danky Kollárovej, Branislava Znachora, prednostky OcÚ Simony Štepanovicovej, zástupcu pridelenca obrany Ruskej federácie v Slovenskej republike plk. Alexandra Vinogradova, predstaviteľov samospráv, členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB), členov (ČSBS), členov Zväzu vojakov SR, ďalších hostí, ako aj občanov obce Lubina. Po príhovore starostu obce Lubina boli odovzdané ocenenia – pamätná medaila (PM) M. R. Štefánika I. stupňa Pavlovi Jeřalovi (predsedovi ZO SZPB Podolie a členovi predsedníctva OblV SZPB NMnV) a PM M. R. Štefánika III. stupňa Kamilovi Krištofíkovi (podpredsedovi Oblastnej organizácie SZPB NMnV a predsedovi Zväzu vojakov SR Klub Nové Mesto nad Váhom) za významnú činnosť v domácom a zahraničnom odboji, za dlhoročnú mimoriadne záslužnú prácu v orgánoch a organizáciách zväzu, za presadzovanie  pokrokových, demokratických, humanitných tradícií odkazu boja za slobodu a proti fašizmu, ktoré udelila Ústredná rada SZPB (ÚR SZPB) v Bratislave. PM odovzdal tajomník ÚR SZPB Viliam Longauer a predseda OO SZPB NMnV Ján Hulínek.

Zároveň Zväz vojakov SR Klub NMnV pri príležitosti 7. výročia SNP udelil PM kpt. Miloša Uhra – hrdinu SNP:

-          I. stupňa Matejovi Haruštiakovi – in memoriamktorý sa aktívne zúčastnil SNP (oddiel Hurban). Dlhodobo zastával funkciu predsedu ZO SZPB  Lubina. Pamätnú medailu prevzal syn Ivan Haruštiak.

-          III. stupňa:

  • Ing. Vladimírovi Miklášovi - dlhoročnému členovi SZPB, zastáva funkciu podpredsedu ZO SZPB Stará Turá. Aktívne sa podieľa na propagácii Národnooslobodzovacieho boja (NOB) nášho ľuduPodjavorinsko- podbradlianskom regióne.
  • Eve Bumbálovej - dlhoročnej členke SZPB. Otec sa aktívne zapojil do SNP, zahynul v koncentračnom tábore. Dlhodobo aktívne propaguje NOB nášho ľudu v Podjavorinsko podbradlianskom regióne.
  • PhDr. Miroslave Polákovej, PhD. - dlhoročnej členke ČSBS, členke OV ČSBS Uherské Hradiště. Aktívne propaguje NOB našich národov. Aktívne sa podieľa na seminároch pre učiteľov a žiakov nášho regiónu.
  • Milanovi Koudelovi - dlhoročnému členovi ČSBS, predsedovi ZO ČSBS Uherský Brod. Aktívne sa podieľa na propagácii Národnooslobodzovacieho boja našich národov. Dlhodobo spolupracuje s Obl. výborom SZPB NMnV.
  • Ing. Martinovi Beňatinskému – starostovi obce Lubina, členovi oblastného výboru SZPB NMnV, predsedovi ZO SZPB Lubina. Má zásadný podiel na obnove pamätníka SNP na vrchu Roh a amfiteátra. Aktívne sa podieľa na propagácii NOB nášho ľudu v Podjavorinsko podbradlianskom regióne.
  • Ing. Simone Štepanovicovej – prednostke OcÚ v Lubine, tajomníčke OO SZPB NMnV. Má podiel na obnove pamätníka na vrchu Roh, príprave krajských osláv SNP. Aktívne sa podieľa na propagácii NOB v Podjavorinsko podbradlianskom regióne.

Pamätné medaile odovzdal predseda Zväzu vojakov Klub NMnV Kamil Krištofík.

 

 

Spomienkové podujatie sa začalo pietnym aktom kladenia vencov k pamätníku padlých za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica, veliteľa sídla prezidenta SR plk. Norberta Kádeka, ktorý položil veniec za Kanceláriu prezidenta SR, poslanca NR SR a predsedu TSK Jaroslava Bašku, poslanca NR SR Dušana Bublavého, zástupcu pridelenca obrany Ruskej federácie v Slovenskej republike plk. Alexandra Vinogradova, podpredsedu TSK Jozefa Trstenského, poslankýň TSK Anny Halinárovej a Kvetoslavy Hejbalovej, riaditeľa ÚPSVaR NMnV Vladimíra Sumbala, tajomníka ÚR SZPB Viliama Longauera, predsedu OO SZPB NMnV Jána Hulínka, členov SZPB a ČSBS, za Klub generálov SR genpor. Pavla Honzeka, zástupcov Zväzu vojakov SR, zástupcov Klubu vojenských výsadkárov SR, zástupcov Múzea SNP v Banskej Bystrici, zástupcov mesta Uherský Brod, zástupcov samospráv podbradliansko-podjavorinského regiónu a všetkých tých, ktorí sa prišli pokloniť pamiatke padlých v SNP. Po hymne Slovenskej republiky, ktorú odohrala Vojenská hudba OS SR, báseň predniesla a počas spomienkovej slávnosti sprevádzala Katarína Kučerová.


IMGS3512
Slávnostný prejav predniesol predseda vlády SR Robert Fico
, ktorý pri tejto príležitosti okrem iného povedal: „Patrím ku generácií ľudí, ktorí nikdy nezažili vojnu. A berieme to tak nejako samozrejme, že ráno vstaneme a nemusíme sa báť, či nám padne nejaká bomba na dom, alebo či nás niekto zastrelí na ulici. Sú veci samozrejmé a my sme si na ne veľmi rýchlo zvykli. Preto by som chcel veľmi poprosiť každého, aj tu ako ste, aby ste napriek plynúcemu času nezabúdali na to, čo sa stalo v roku 1944.“


Pri príležitosti Krajských osláv 73. výročia na vrchu Roh Lubina Zväz vojakov SR Klub NMnV udelil PM kpt. Miloša Uhra I. stupňa a OO SZPB NMnV Ďakovný list predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi za aktívnu propagáciu NOB a významnú pomoc v činnosti SZPB. Pri rovnakej príležitosti udelila ÚR SZPB PM za obetavú prácu pre rozvoj SZPB poslancovi NR SR a predsedovi TSK Jaroslavovi Baškovi a OO SZPB NMnV Ďakovný list za aktívnu spoluprácu a pomoc OO SZPB NMnV pri rozvíjaní tradícií NOB v našom regióne poslancovi NR SR Dušanovi Bublavému.

Na záver zaznela hymnická pieseň Kto za pravdu horí a spomienková slávnosť bola ukončená s pozvaním do priestorov amfiteátra na kultúrny program. Na pódiu vystúpila DH Vlčovanka z Vlčieho vrchu, slávnostne sa prihovorili starosta obce Lubina Martin Beňatinský a tajomník ÚR SZPB Viliam Longauer. Nasledovala ĽH Polun zo Starej Turej, ale náhla a prudká zmena počasia oslavy predčasne ukončila. Poslední účinkujúci v poradí – spevácka skupina Bukovčané z Bukovca, sa tak svojho vytúženého vystúpenia nedočkala. Odspievala však pár piesní v budove amfiteátra a tí, ktorí ich mali možnosť počuť a vidieť, môžu len potvrdiť, aká veľká škoda bola, že oficiálne nevystúpili.

 

Krajské oslavy 73. výročia SNP na vrchu Roh podporili Trenčiansky samosprávny kraj a Trenčianske osvetové stredisko.


Text: úvod – výňatok z príhovoru Ing. Kataríny Kučerovej na Krajských oslavách 73. výročia SNP na vrchu Roh dňa 27.8.2017; doplnenie: Ing. Simona Štepanovicová/Foto: Ľuboš Haruštiak 

FOTOGALÉRIA