Spomienka na J. Ľ. Holubyho

Z príležitosti 175. výročia narodenia významného lubinského rodáka, kňaza, botanika, historika a etnografa Jozefa Ľudovíta Holubyho konali sa v  nedeľu 27. marca v lubinskom chráme Božom  slávnostné bohoslužby.

Zásluhu na dôstojnom a dobre organizovanom programe bohoslužieb  má domáca p.  farárka – seniorka  PoS Mgr. E. Juríková, cirkevný dozorca Ing. M. Golány a starosta obce Ing. M. Beňatinský.

Kazateľom Slova Božieho bol generálny biskup ECAV Mgr. M. Klátik, PhD., liturgovali – Mgr. M. Kubík, emeritný senior PoS, Mgr. O. Klátiková,  Mgr. I. Rubaninská zo Bziniec p. J., Mgr. J. Drottnerová zo Zem. Podhradia.K dôstojnosti služieb Božích prispeli spevokoly z CZ Zem. Podhradie, domáci spevokol, deti básňami i piesňou. Spomienku na J.Ľ. Holubyho si prítomní vypočuli od Ing. Oľgy Hrabovskej.

Veľkej pocty a uznania sa dostalo nášmu cirkevnému zboru a obci Lubina, keď Doc. RNDr. K. Erdelský v zastúpení Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV odovzdal p. seniorke a starostovi obce Holubyho pamätnú medailu.

Slávnostných bohoslužieb sa zúčastnili potomkovia rodu Holubyovcov – PhDr. Z. Žarnovická s dcérou, rod Erdelských  zastupoval Doc. RNDr.  K. Erdelský, Prof. Doc. Ing. L. Gulan, PhD. zo Slovenskej technickej univerzity v BA, Ing. Halinárová poslankyňa TSK, starostovia a hostia okolitých obcí,  rodáci  a početné domáce obyvateľstvo.

Pamiatku na nášho vzácneho rodáka – Lubinana, ktorého zásluhou sa stalo Slovensko známe vo svete, sme si zachovali v našich publikáciách Lubina 1392-1992 a Lubina 1392-2002. V našom  múzeu máme izbu J. Ľudovita Holubyho. S úctou a pocitom hrdosti si  pripomíname  jeho výročia na slávnostných bohoslužbách.  Pred piatimi rokmi – pri 170. výročí lubinský CZ vyjadril túžbu rekonštruovať jeho rodný dom – starú faru. V nej bude aj pamätná izba venovaná nášmu významnému rodákovi. Pri  príležitosti osláv 175. výročia narodenín J. Ľ. Holubyho,  venoval starosta obce Ing. M. Beňatinský do pamätnej izby  prvý exponát – vydarený portrét J. Ľ. Holubyho (autor. M. Ostrovský).

Na dnešných slávnostných bohoslužbách sme mohli  s hrdosťou povedať že naša lubinská stará fara – vďaka obetavosti, úsiliu i milodarom  našich cirkevníkov prešla veľkými rekonštrukčnými zmenami. Čaká nás síce ešte veľa práce, ale veríme, že za Božej  pomoci a požehnania, za obetavého prístupu  cirkevníkov i rodákov čoskoro bude slúžiť svojmu účelu.