VÝZVA - Západoslovenská energetika, a. s.

Index článku
VÝZVA - Západoslovenská energetika, a. s.
Upozornenie
Celý článok

Zpadoslovensk_energetika_a._s._-_VzvaZápadoslovenská energetika, a. s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade s § 10 ods. 1 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva

 všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len "vlastníkov") nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSE, a. s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa § 36 zákona č. 656/2004 Z. z. v platnom znení.

 

 

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 30. apríl 2012.

 


V prípade, že táto lehota uplynie márne, ZSE, a. s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 10 zákona č. 656/2004 Z. z. v platnom znení.

Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.

O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na ZSE, a. s. na tel. čísle 032/6533 320 - p. Benko.