VÝZVA - Západoslovenská energetika, a. s. - Upozornenie

Index článku
VÝZVA - Západoslovenská energetika, a. s.
Upozornenie
Celý článok

 

 

U P O Z O R N E N I E

pre vlastníkov a užívateľov pozemkov

vo veci

OREZU A VÝRUBU STROMOV

v ochrannom pásme vonkajších

vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

 

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením max. do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie, resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia, a to u príslušného špecialistu správy podľa obce.

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 656/2004 Z. z. v platnom znení.

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.