DEŇ OBCE LUBINA

de_obce10

V nedeľu 24. júna sme po prvý raz usporiadali v našej obci Deň obce Lubina. Oslavy sa konali pri príležitosti 620. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Začali sa položením venca k pamätníku obetí 1. svetovej vojny za účasti starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva, prednostky OcÚ, pozvaných hostí. Veniec niesli naši najmladší nositelia tradícií v krojoch Vaneska Ostrovská a Alex Bučko. Potom nasledovali slávnostné služby božie v evanjelickom kostole.

Počas nich sa prítomným prihovoril starosta obce, vystúpil zborový spevokol, mládež, na husliach zahral Miroslav Potfaj, o histórii evanjelictva v obci pohovorila pani Hrabovská. Po pohostení na fare a obedňajšej sieste pokračovali oslavy kultúrnym programom v amfiteátri na vrchu Roh. Okrem iných hostí sa na nich zúčastnil minister školstva Dušan Čaplovič a poslanec NR SR Dušan Bublavý. S kultúrnym programom vystúpila dychová hudba Bošáčanka, cimbálovka Polun zo Starej Turej, naša Javorinka, skupina Lukas Band, Laura a Viktória Drgoncové a piešťanská hudobná skupina Slniečko. Pri príležitosti výročia obce bola udelená „Cena starostu obce Lubina.“


Získali ju:


1. Ing. Miroslav Rojko za dlhoročnú záslužnú činnosť v prospech obce a cirkvi

2. Milan Dunajčík za dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti športu

3. Elena Krúpová za dlhoročnú obetavú prácu v Miestnom spolku Slovenského červeného kríža

4. Milan Kopec za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti kultúry v prospech obce

5. Bohuslav Plávka za dlhoročnú aktívnu činnosť v Dobrovoľnom hasičskom zbore Lubina

6. Mgr. Anna Neboháčová za celoživotnú pedagogicko – výchovnú činnosť.

 

Počasie nám prialo. Prežili sme príjemné popoludnie, zaspievali si, zaspomínali na minulosť, pohovorili so známymi. Aj pre deti bol pripravený program, mohli sa do sýtosti vyšantiť. A samozrejme, bolo sa aj čím občerstviť.

Zostáva veriť, že sa budeme každoročne stretávať na našom „Dni obce.“ Utužovať našu spolupatričnosť, vzťahy. Aby sme boli hrdí na našu minulosť, pomáhali si a rozumeli. Aby sme boli hrdí, že sme Lubinčania.


Text: Mária Štepanovicová