Oznam - VECNÉ BREMENO ZO ZÁKONA

Správa katastra Nové Mesto nad Váhom oznamuje občanom, že vlastníkom pozemkov, na ktorých bolo zamerané elektroenergetické zariadenie – vedenie vysokého napätia na trase rozvodňa Myjava a rozvodňa Bošáca, vykonala zápis vecného bremena zo zákona v prospech ZSE Distribúcia, a.s. na príslušných listoch vlastníctva.  Jedná sa o zápis v zmysle platných zákonov o energetike.

Na základe uvedeného zápisu do listov vlastníctva a v zmysle § 37 katastrálneho zákona zaslala vlastníkom uvedených pozemkov oznámenie o zápise.