ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

V súlade s § 20 ods. 2, 3, 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia

obce Lubina č. 2/2011, oznamujeme, že v ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina 1

sa uskutoční

 

 

z á p i s    d e t í    d o    1. r o č n í k a

 

pre školský rok 2014/2015


dňa 12. februára 2014 od 11:30 do 16:00 hod.

 

Zápisu sa zúčastňujú deti, ktoré do 31.8.2014 dosiahnu vek 6 rokov. 

 

K zápisu je potrebné:


- účasť zákonného zástupcu dieťaťa s platným občianskym preukazom

- kópia rodného listu dieťaťa