SLÁVNOSTNÉ USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V LUBINE - 11.12.2014

Konalo sa dňa 11. decembra 2014 historicky prvýkrát v Osvetovom dome Dr. Milana Hodžu v Mišech Dedinke. Rokovanie pozostávalo z dvoch častí. V prvej - slávnostnej to bolo zloženie sľubu starostu a poslancov. V druhej, už pracovnej, poslanci zriadili komisie, určili náplň ich práce a zvolili predsedov a členov týchto komisií. Známe je aj meno zástupcu starostu pre nasledujúce volebné obdobie.

 

Prítomných v úvode slávnostného zasadnutia oboznámila s výsledkami volieb predsedníčka Miestnej volebnej komisie v Lubine Ing. Silvia Liptaiová. Poslanecký zbor tvorí štandardne 8 poslancov, a na tomto poste oproti minulému volebnému obdobiu pribudli dve nové tváre: Ing. Iveta Petrovičová a Dušan Sapáček.

Po slávnostnej časti začal pracovné rokovanie príhovorom a poďakovaním starosta obce. Poslanci schválili zriadenie komisií, ich predsedov a členov vrátane náplne práce. Predsedníčkou Komisie pre finančnú a sociálnu oblasť, pre obchod, služby a cestovný ruch a pre ochranu verejného poriadku sa stala Ing. Iveta Petrovičová. Komisiu výstavbu a územné plánovanie, pre odpadové hospodárstvo, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo bude riadiť Ľubomír Jarábek a Komisia pre rozvoj, vzdelávanie, kultúru a šport pripadla Mgr. Anne Machajdíkovej. Predsedníčkou Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa stala Ing. Iveta Petrovičová. Starosta obce za svojho zástupcu poveril Ivana Krúpu, ktorý súčasne bol obecným zastupiteľstvom poverený zvolávaním zasadnutí obecného zastupiteľstva v zmysle § 12 ods. 2 prvá veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Vo funkcii prednostky OcÚ aj naďalej zostáva Ing. Simona Štepanovicová. Obecným zastupiteľstvom bol schválený harmonogram zasadnutí na kalendárny rok 2015.

 

Foto: Ľuboš Haruštiak