Cintorín v obci Lubina

Dom_smtku_640x480

Na miestnom cintoríne v Lubine sa nachádza  hrobových miest. Na cintoríne je vybudovaný Dom smútku, ktorý je vybavený miestnosťou na dočasné uloženie ľudských pozostatkov do chladiaceho zariadenia.

 

Správca Domu smútku:

Milan KOPEC, Lubina Hrnčiarové č. 487, mobil: 0907/485 339

Kopanie hrobových miest:

Branislav VALO, Bzince pod Javorinou, mobil: 0903/706 630

Zvonenie:

ČAMEK, Lubina č. 272 - Dom, v ktorom žil kpt. Miloš Uher,

mobil: 0908/420 557


Poplatky spojené s dočasným uložením ľudských pozostatkov v Dome smútku sa uhrádzajú na Obecnom úrade v Lubine - pani Alena Srnánková.


Postup pri vybavení hrobového miesta:

Podľa zákona o pohrebníctve (§ 21 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve) právo na užívanie hrobového miesta vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy a následne úhradou stanoveného poplatku za prenájom hrobového miesta. 

 

Povinnosti nájomcu:

- dodržiavať ustanovenia Prevádzkového poriadku pohrebiska obce Lubina,

- užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,

- na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a jeho blízkeho okolia,

- nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska každú zmenu, ktorú chce na hrobovom mieste vykonať.

 

Služby spojené s prenájmom hrobového miesta:

- odvoz odpadu, dodávka úžitkovej vody, údržba ostatných pozemkov a stavieb,

- údržba zelene na pohrebisku,

- úhrada investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohrebiska.

 

CENNÍK SLUŽIEB

 

1.

Nájomné – jednohrob (10 rokov)

10 Eur

2.

Nájomné – dvojhrob (10 rokov)

20 Eur

3.

Nájomné – jednohrob prehĺbený (10 rokov)

10 Eur

4.

Nájomné – dvojhrob prehĺbený (10 rokov)

20 Eur

5.

Nájomné – trojhrob, štvorhrob a väčší  hrob sa vypočíta ako násobok nájomného za jednohrob

6.

Miesto pre uloženie urny v existujúcom hrobe

Bez poplatku

7.

Poplatok za prepožičanie Domu smútku

35 Eur

9.

Poplatok za organizáciu a vykonanie občianskeho pohrebu

20 Eur

10.

Nájomné za hrobové miesto, kde je pochovaný mŕtvy, ktorý nemal trvalý pobyt v obci Lubina sa zvyšuje o 100 %. Toto neplatí pre rodákov. Súvisiace dokumenty:

 

pdf_small Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 3/2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Lubina - účinnosť od 1.1.2018

file-doc Ohlásenie stavebno-kamenárskych prác na pohrebisku obce Lubina

pdf_small Ohlásenie stavebno-kamenárskych prác na pohrebisku obce Lubina