Civilná ochrana - základné informácie

civilna_ochrana

Vážený občan,

posledné roky nás poučili, že nehody, havárie, živelné pohromy alebo iné mimoriadne udalosti si nevyberajú miesto ani čas svojho vzniku a preto nás nesmú zastihnúť nepripravených.
Na tento účel je určená civilná ochrana ako systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.
Za plnenie úloh civilnej ochrany podľa zákona NR SR číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zodpovedá vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, krajské úrady a okresné úrady, samosprávne kraje, obce, právnické osoby a fyzické osoby.Podľa uvedeného zákona fyzická osoba má právo na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na zabezpečenie prostriedkami individuálnej ochrany, na evakuáciu a ukrytie a na informácie o spôsobe ochrany, na bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku.

Fyzické osoby sú povinné zúčastniť sa na plnení úloh civilnej ochrany osobnými úkonmi, ktorými sa rozumie každá fyzická i duševná činnosť, ktorá sa vyžaduje v záujme ochrany života, zdravia a majetku v čase mimoriadnej udalosti.

Našou snahou je, aby sa základné informácie o systéme úloh a opatrení civilnej ochrany dostali čo najširšiemu okruhu občanov.

Aké mimoriadne udalosti nás môžu postihnúť?

Živelné pohromy

  • Povodne, záplavy, prietrže mračien a krupobitia
  • Snehové kalamity, rozsiahle námrazy
  • Zosuvy pôdy, zemetrasenia, požiare a víchrice

Havárie

  • Výbuchy a požiare
  • Úniky chemických látok, rádioaktívnych látok, ropných produktov a iných nebezpečných látok s následným kontaminovaním územia, ovzdušia, vodných tokov, zdrojov pitnej vody, podzemných vôd a podobne
  • Poškodenie vedení rozvodných sietí, ich zariadení

Katastrofy

  • Veľké letecké, železničné, cestné nehody spojené s požiarmi, prípadne s únikom nebezpečných látok


Ďalšie informácie

 

pdf_small Kolektívna ochrana

 

Ministerstvo vnútra SR - Civilná ochrana