Varovné signály

Predpokladom pre účinné vykonanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác je včasné varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb. Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi.

 rozhlas

Tón sirény Dĺžka tónu Druh signálu
Kolísavý 2 minúty Všeobecné ohrozenie
Stály 6 minút Ohrozenie vodou
Stály 2 minúty Koniec ohrozenia

 


 


Varovný signál "VŠEOBECNÉ OHROZENIE"

Je potrebné riadiť sa pokynmi doplnkovej slovnej informácie a v prípade vyhlásenia:

UKRYTIA, vykonať ukrytie:

  • doma - uzavrieť a utesniť okná, dvere, vetracie otvory, vypnúť vetracie zariadenia a klimatizáciu,
  • prečkať v miestnosti, ktorá nemá okná alebo ich má najmenej (chodby, pivnice, práčovne a pod.),
  • pri úniku amoniaku - NH3 (čpavok) sa ukryte v podzemných prípadne prízemných miestnostiach budov.

EVAKUÁCIE, zabezpečiť

  • prípravu evakuačnej batožiny,
  • potraviny a zásoby pitnej vody pred možnou kontamináciou uložením do obalov,
  • pred odchodom uzavrieť hlavný prívod plynu, vody, vypnúť prívod elektrickej energie,
  • presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii,
  • dodržiavajte ostatné režimové opatrenia na postihnutom území.

Varovný signál "OHROZENIE VODOU"

Je potrebné riadiť sa pokynmi doplnkovej slovnej informácie, v stanovenom čase určeným smerom opustiť zátopové územie. V prípade bezprostredného ohrozenia okamžite uniknúť na vyvýšené miesto mimo dosahu záplavovej vlny.

Varovný signál "KONIEC OHROZENIA"

Návrat k pôvodnému režimu života na postihnutom území podľa pokynov doplnkovej slovnej informácie a ďalších informácií zložiek civilnej ochrany.

Varovné signály a signál "KONIEC OHROZENIA" sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén (spravidla druhý piatok v mesiaci o 12:00 hod.) po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.