POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

P O Z V Á N K A

 

Výkonný výbor Spolku bývalých urbarialistov obce Lubina, pozemkové spoločenstvo, pozýva podielnikov SBUL na

VALNÉ ZHROMAŽDENIE,

ktoré sa uskutoční v Osvetovom dome Dr. Milana Hodžu v Miškech Dedinke

dňa 6. decembra 2013 (v piatok) o 14.00 hod.

s nasledovným programom:

 

  1. Otvorenie
  2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
  3. Správa výkonného výboru SBUL o činnosti za obdobie od posledného valného zhromaždenia
  4. Správa Dozornej rady SBUL
  5. Informácie nájomcu Ing. M. Čaviča o hospodárení s lesným pozemkom za roky 2012 - 2013
  6. Informácia o zákone č. 97/2013
  7. Schválenie dodatku zmluvy o založení spoločenstva
  8. Diskusia
  9. Schválenie uznesenia
  10. Záver

V prípade neprítomnosti podielnikov s nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých podielnikov sa valné zhromaždenie uskutoční opakovane o 14.30 hod. V prípade opakujúceho sa stavu, sa uskutoční o 15.00 hod. zhromaždenie, ktoré bude rozhodovať nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných podielnikov.

 

Výkonný výbor SBUL