POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Výbor Spolku bývalých urbarialistov obce Lubina, pozemkové spoločenstvo

pozýva podielnikov SBUL, p. s.

na

VALNÉ ZHORMAŽDENIE,

ktoré sa uskutoční

v Osvetovom dome Dr. Milana Hodžu v Miškech Dedinke

dňa 5. decembra 2014 (piatok) o 14.00 hod.

s nasledovným programom:

 

1. Otvorenie

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie

3. Správa výkonného výboru SBUL o činnosti za obdobie od posledného valného zhromaždenia

4. Správa Dozornej rady SBUL

5. Informácie nájomcu Ing. M. Čaviča o hospodárení s lesným majetkom za rok 2013

6. Diskusia

7. Schválenie uznesenia

8. Záver

 

V prípade neprítomnosti podielnikov s nadpolovičnou väčšinou hlasov sa valné zhromaždenie uskutoční

opakovane o 14.30 hod.

 

                                                                                                                                 Výbor SBUL