POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

P O Z V Á N K A

 

Výkonný výbor Spolku bývalých urbarialistov obce Lubina, pozemkové spoločenstvo, pozýva podielnikov SBUL na

VALNÉ ZHROMAŽDENIE,

ktoré sa uskutoční v Osvetovom dome Dr. Milana Hodžu v Miškech Dedinke

dňa 6. decembra 2013 (v piatok) o 14.00 hod.

s nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
 3. Správa výkonného výboru SBUL o činnosti za obdobie od posledného valného zhromaždenia
 4. Správa Dozornej rady SBUL
 5. Informácie nájomcu Ing. M. Čaviča o hospodárení s lesným pozemkom za roky 2012 - 2013
 6. Informácia o zákone č. 97/2013
 7. Schválenie dodatku zmluvy o založení spoločenstva
 8. Diskusia
 9. Schválenie uznesenia
 10. Záver

V prípade neprítomnosti podielnikov s nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých podielnikov sa valné zhromaždenie uskutoční opakovane o 14.30 hod. V prípade opakujúceho sa stavu, sa uskutoční o 15.00 hod. zhromaždenie, ktoré bude rozhodovať nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných podielnikov.

 

Výkonný výbor SBUL

 

UPOZORNENIE

SPOLOK BÝVALÝCH URBARIALISTOV OBCE LUBINA

UPOZORNENIE

 

 • Výkonný výbor Spolku bývalých urbarialistov obce Lubina (VV SBUL) vyzýva tých podielnikov, ktorí nemajú doteraz zdokladované svoje vlastnícke práva, potrebné k výplate urbárskych podielov, aby tak urobili najneskôr do 1.6.2014. Podielnici, u ktorých prebieha dedičské konanie, musia predložiť vlastnícke doklady do 3 mesiacov od nadobudnutia ich právoplatnosti. Doklady treba predložiť tajomníčke VV SBUL - p. Oľge Jamborkovej, Lubina č. 357.

 

 • VV SBUL v zmysle platných zákonov a na základe uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 26.3.2010 pripravuje identifikáciu a zdokumentovanie využívania pôdy a pasienkov súkromnými osobami. VV SBUL vyzýva občanov, ktorí z rôznych dôvodov užívajú pôdu SBUL, aby si vysporiadali tieto majetkovoprávne vzťahy a bezodkladne uzatvorili s SBUL právoplatnú nájomnú zmluvu.

 

 

 

Oznámenie o zmene výšky nájmu a spôsobe úhrady nájomného

pdf_small Oznámennie o zmene výšky nájmu a spôsobe úhrady nájomného

   

Zaobstarávanie palivového dreva a dreva na stavebné účely

pdf_small Zaobstarávanie palivového dreva a dreva na stavebné účely

 


Stránka 3 z 4