Prístup k informáciám

infoV zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Kto má právo na sprístupnenie informácií? 
Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré má obec Lubina k dispozícii a to bez preukázania právneho, alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje. 

Povinná osoba:
Obec Lubina je podľa § 2 zákona povinnou osobou, ktorá je povinná sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii.


Zo žiadosti musí byť zrejmé:

 • ktorej povinnej osobe je určená (obec Lubina),
 • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
 • jeho adresu pobytu alebo sídlo, 
 • ktorých informácií sa žiadosť týka, 
 • aký spôsob sprítupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, obec bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote neúplnu žiadosť doplnil.

Žiadosť možno podať:
 • písomne - ako poštovú zásielku na adresu Obec Lubina, Lubina 56, 916 12 Lubina alebo osobným doručením do podateľne Obecného úradu,
 • ústne v pracovných dňoch počas pracovnej doby,
 • elektronickou poštou na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ,
 • alebo iným technicky vykonateľným spôsbom.
Lehota vybavenia:
Informácie obec sprístupňuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní, alebo do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Lehota môže byť v zákonom stanovených prípadoch predĺžená.

Čo sa nesprístupňuje:
Nesprístupňujú sa informácie, ktoré sú považované za utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, ďalej informácie, ktoré podliehajú ochrane osobných údajov a ochrane osobnosti a informácie, ktoré je možné subsumovať podľa § 11 ods. 1 zákona. 

Rozhodnutie:
Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len z časti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehte písomné rozhodnutie.

Odvolanie:
Proti rozhodnutiu povinnej osoby a odmietnutí sprístupnenia požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať. 

Z odvolania musí byť zrejmé:
 • kto ho podáva,
 • akej veci sa týka, t. j. voči ktorému rozhodnutiu smeruje,
 • čo sa navrhuje, t. j. návrh ako má odvolací orgán rozhodnúť.
Výhodou je zdôvodnenie, prečo sa odvolanie podáva.