Úradná tabuľa

Návrh VZN obce Lubina č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lubina

NÁVRH
Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 3/2016

VYVESENÝ NA ÚRADNEJ TABULI OBCE LUBINA 

A

INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE LUBINA

www.obeclubina.sk


v dňoch od 27. apríla 2016 do 11. mája 2016

 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu všeobecne záväzného nariadenia v dňoch od 13.apríla 2016 do 27. apríla 2016 na adrese:

 

Obec Lubina

Lubina 56

916 12  Lubina

 

elektronickou poštou na adrese: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo ústne do zápisnice v úradných hodinách na sekretariáte Obecného úradu.

 

Lubina, 27.4.2016 

Ing. Martin Beňatinský, v. r.
starosta obce

pdf_small Návrh VZN obce Lubina č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lubina