Úradná tabuľa

VZN obce Lubina č. 5/2017

Piatok, 15 December 2017 10:50
| Tlačiť |

pdf_small VZN obce Lubina č. 5/2017, ktorým sa mení VZN obce Lubina č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Lubina a o určení dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času, v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce v znení VZN obce Lubina č. 1/2016 a 2/2016