Úradná tabuľa

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

erb_obce_Lubina


Obec Lubina

Obecný úrad, 916 12 Lubina č. 56


Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka

na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o dielo, ktorej predmetom sú búracie práce bývalého nákupného strediska Jednota, Lubina

Obchodná verejná súťaž je súťaž najvhodnejších návrhov na uzavretie zmluvy. Ide o stretnutie sa viacerých návrhov rôznych subjektov, ktoré sa snažia čo najlepšie splniť požiadavky vyhlasovateľa a ktorú vyhlasovateľ adresuje neurčitému okruhu osôb. Tieto osoby nemôžu byť určené individuálne, pričom ich druhové určenie nie je vylúčené.


PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Identifikácia vyhlasovateľa:

Názov:                        Obec Lubina

Sídlo:                          916 12 Lubina s. č. 56

Zastúpenie:                Ing. Martin Beňatinský – starosta obce

IČO:                            00311 731

Kontaktná osoba:      Ing. Martin Beňatinský

Telefónne číslo:          032/7778 175, 0905 985 508

E-mail:                        Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber dodávateľa na búracie práce bývalého nákupného strediska Jednota umiestneného v k. ú. Lubina parcelné č. 185, súpisné číslo budovy 260

 3. Typ zmluvy:

Zmluva o dielo podľa obchodného zákonníka.

4. Lehota (súťažná lehota) a spôsob predloženia návrhu:

a) termín predkladania návrhov: 30. novembra 2012 osobne na Obec Lubina, poštovou zásielkou – rozhodujúci je termín fyzického doručenia vyhlasovateľovi, nie dátum podania (uvedený na poštovej pečiatke)

b) adresa, na ktorú sa má návrh doručiť: Obec Lubina, 916 12 Lubina s.č. 56

c) jazyk, v ktorom sa musí návrh predložiť : slovenský

d) forma predloženia návrhu: písomná, návrh je potrebné doručiť v uzavretom obale s uvedením čitateľného hesla: „Obchodná verejná súťaž – Lubina – NEOTVÁRAŤ!“, a uviesť nasledovné údaje navrhovateľa:

1. u fyzickej osoby – meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt

2. u právnickej osoby – názov, sídlo, IČO

Súťažné návrhy po stanovenom termínu odovzdania, nedoručené v uzatvorenom obale, doručené bez uvedenia čitateľného hesla, doručené bez požadovanej identifikácie navrhovateľa, alebo doručené iným spôsobom ako je uvedené v podmienkach tejto obchodnej verejnej súťaže nebudú obchodnej verejnej súťaže zahrnuté.

5. Lehota oznámenia vybraného návrhu (akceptačná lehota):

Vyhlasovateľ oznámi informáciu o vybranom účastníkovi súťaže (úspešnom navrhovateľovi), alebo o ukončení obchodnej verejnej súťaže bez výberu navrhovateľom písomne do 7 dní po vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže .

6. Podmienky účasti navrhovateľa v obchodnej verejnej súťaži:

Navrhovateľ musí byť odborne spôsobilý na požadovaný druh prác, musí preukázať adekvátne strojové a logistické zázemie pre výkon takéhoto druhu prác.

7. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa:

a) vyhlasovateľ určuje, že navrhovateľ musí predložiť návrh na búracie práce nehnuteľnosti špecifikovanej v bode 2. týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže a nie len jednej alebo niektorých z nich,

b) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky verejnej obchodnej súťaže alebo obchodnú verejnú súťaž zrušiť,

c) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť verejnú obchodnú súťaž bez výberu súťažného návrhu,

d) navrhovateľ je svojím predloženým návrhom po jeho ukončení vyhlasovateľovi viazaný a predložený návrh po jeho doručení vyhlasovateľovi už nemožno odvolať, zmeniť alebo doplniť ( predložený návrh je neodvolateľný, nezmeniteľný a nedoplniteľný už v okamihu jeho predloženia vyhlasovateľovi),

e) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na oznámenie vybraného návrhu (akceptačnú lehotu),

f) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zverejniť informácie o priebehu a výsledkoch obchodnej verejnej súťaže na svojom webovom sídle,

g) vyhlasovateľ neuhrádza (nenahrádza) navrhovateľom žiadne náklady spojené s ich účasťou v tejto verejnej obchodnej súťaži,

h) zmluva o dielo s vybraným účastníkom súťaže (úspešným navrhovateľom) bude uzatvorená až po schválení vybranému účastníkovi súťaže (úspešnému navrhovateľovi) Obecným zastupiteľstvom Obce Lubina.

8. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy:

Úspešným bude ten účastník súťaže, ktorý predloží návrh s najnižšou ponúknutou cenou za búracie práce.

 

V Lubine, 7. novembra 2012

 

Ing. Martin Beňatinský, v. r.

starosta obce

                                                                                     

 

pdf_small Obchodná verejná súťaž - Jednota, Lubina - Búracie práce

 pdf_small Nákupné stredisko Jednota, Lubina - Búracie práce (Stavebné a architektonické riešenie)

pdf_small Rozhodnutie - odstránenie časti stavby "Nákupné stredisko, Lubina s. č. 260", časti 1. a 2. NP

 

 

  Jednota1_640x482   Jednota2_640x482