Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku vo vlastníctve obce Lubina - priamy predaj

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce

 

Obec Lubina

Obecný úrad 56, 916 12 Lubina

 

v zmysle § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Lubine č. 89/2014 z 23.10.2014

zverejňuje:

 

 

 

zámer previesť vlastníctvo svojho majetku

formou priameho predaja

 

a to:

- pozemok parcela reg. C-KN č. 801/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere

229 m2 v k. ú. Lubina, obec Lubina

 

      - stavba – iná budova súpisné číslo 179 nachádzajúca sa na pozemku parcela

reg. C-KN č. 801/2 v k. ú. Lubina, obec Lubina.

 

Minimálna cena, za ktorú obec Lubina ponúka na predaj vyššie uvedené nehnuteľnosti – pozemok a stavbu spolu s pozemkom, na ktorom je postavená je stanovená vo výške

3 740 €.

 

Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 10. novembra 2014 o 15.30 hod.

 

 

V Lubine dňa 24.10.2014

 

                                                                                  ­­­­­­­­­­­­­­­­­

                                                                 Ing. Martin Beňatinský, v. r.

                                                                                                

                                                                           starosta obce

 


pdf_small Zverejnenie zámeru previesť vlastníctvo majetku obce Lubina - priamy predaj