Úradná tabuľa

Upovedomenie o začatom správnom konaní

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Lubina, ako prískušný orgán ochrany prírody, upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Občianske združenie, ktoré podľa § 82 ods. 6 zákona formou predbežnej žiadosti písomne požiadalo orgán ochrany o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach je účastníkom tohto konania, ak podľa § 82 ods. 3 zákona písomne alebo elektronicky potvrdí svoj záujem byť účastníkom v tomto správnom konaní.Potvrdenie je potrebné doručiť na adresu: Obec Lubina, Obecný úrad č. 56, 916 12 Lubina alebo elektronicky na adresu:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. v lehote 5 dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: ThDr. Eva Juríková,Inovecká 1315/4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - prech. pobyt 916 12 Lubina č. 214 žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny - lipa v počte 1 ks rastúca na pozemku parc. reg. C-KN č. 2, v k.ú. Lubina, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začalo dňa 10.11.2014.