Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce Lubina

Obec Lubina

Obecný úrad, 916 12 Lubina č. 56

Obec Lubina

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Lubina

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Predmet prevodu:

     - novovytvorená parcela reg. C – KN číslo 9882/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 71 m2 v katastrálnom území Lubina, ktorá bola oddelená geometrickým plánom č. 720-56/2015 vyhotoveným dňa 16.4.2015 Geodetickou kanceláriou, Športová 675/1, 916 01 Stará Turá, úradne overeným Správou katastra pod číslom 237/2015 dňa 29.4.2015 za kúpnu cenu celkom 355 Eur.

 

Kupujúci: Anna Pelaj, Justgasse 20/114/10, 1210 Wien

 


Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa je, že pozemok- novovytvorená parc. reg. C-KN č. 9882/5 tvorí vchod do rodinného domu žiadateľky s. č. 776. Obec nemá záujem o iné využitie pozemku.

Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Lubine č. 77/2015 z 19.11.2015 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.

Prevod vyššie uvedenej nehnuteľnosti bude predložený na schválenie Obecnému zastupiteľstvu obce Lubina na zasadnutí, ktoré sa bude konať dňa 10.12.2015.

 

Zverejnené dňa: 24.11.2015

 

Zvesené dňa: .......................

 

Ing. Martin Beňatinský, v. r.

starosta obce

                                                                                                  

 

(zámer previesť, resp. prenajať majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce najmenej 15 dní pred schválením v Obecnom zastupiteľstve, pričom tento zámer musí byť

zverejnený počas celej tejto doby).

 

 

Obecný úrad, 916 12 Lubina č. 56;;                                                                     IČO: 00311731

tel.: 032/7778 175; Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ;                                                        DIČ: 2021079720                                 

tel.: 032/7778 169; Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.                                                       VÚB, a. s.,; č .ú. 2951205051/0200

tel.: 032/7778 165; Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.