Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Lubina

Obec Lubina

Obecný úrad, 916 12 Lubina č. 56

Obec Lubina

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Lubina

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Predmet prenájmu:

¾    časť pozemku parcela reg. E – KN číslo 11559/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 100 m2 v katastrálnom území Lubina, obec Lubina, zapísaného na LV č za účelom vybudovania telekomunikačného vysielača pre obec Lubina a priľahlé kopanice na dobu neurčitú odo dňa uzatvorenia nájomnej za nájomné 500 Eur/rok

 

Nájomca: CNS invest s. r. o., Ivánska cesta 23, 821 04 Bratislava, IČO: 47235004

 


Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa je, že spoločnosť vybuduje pre obec elektrické prípojky na Veľkej Javorine a poskytne bezplatne službu vysokorýchlostného pripojenia počas celej doby trvania zmluvného vzťahu. Obec v súčasnosti nemá záujem o iné využitie časti pozemku.

Tento zámer prenajať nehnuteľný majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Lubine č. 80/2015 z 19.11.2015 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.

Prenájom vyššie uvedenej časti nehnuteľnosti bude predložený na schválenie Obecnému zastupiteľstvu obce Lubina na zasadnutí, ktoré sa bude konať dňa 10.12.2015.

 

Zverejnené dňa: 24.11.2015

 

Zvesené dňa: .......................


Ing. Martin Beňatinský, v. r.

starosta obce

                                                                                                 

 

(zámer previesť, resp. prenajať majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce najmenej 15 dní pred schválením v Obecnom zastupiteľstve, pričom tento zámer musí byť

zverejnený počas celej tejto doby).

 

 

Obecný úrad, 916 12 Lubina č. 56;;                                                                     IČO: 00311731

tel.: 032/7778 175; Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ;                                                        DIČ: 2021079720                                 

tel.: 032/7778 169; Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.                                                       VÚB, a. s.,; č .ú. 2951205051/0200

tel.: 032/7778 165; Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.