Úradná tabuľa

Návrh VZN obce Lubina č. 5/2015

Streda, 25 November 2015 15:30
| Tlačiť |

O B E C   L U B I N A

Obecný úrad č. 56, 916 12 Lubina

                                                   

N Á V R H

Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 5/2015,

 

VYVESENÝ NA ÚRADNEJ TABULI OBCE LUBINA

A

INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE LUBINA

www.obeclubina.sk

v dňoch od 25. novembra 2015 do 10. decembra 2015

 

 

Dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu

fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu všeobecne záväzného nariadenia v písomnej forme na adresu Obec Lubina, Lubina 56, 916 12 Lubina, elektronicky na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Lubine v úradných dňoch.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do: 9.12.2015 vrátane.

 

Ing. Martin Beňatinský, v. r.

starosta obce

                                                                                           

Lubina 25.11.2015

 

pdf_small Návrh VZN obce Lubina č. 5/2015