Územný plán obce Lubina

Územný plán obce Lubina

Územný plán obce Lubina je základný nástroj na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. Po všetkých krokoch súvisiacich s jeho spracovaním, schvaľovaním a uložením podľa zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov sa dostáva aktuálne ku všetkým občanom, investorom, projektantom, orgánom verejnej správy, organizáciám, bežným užívateľom. Jeho trvalé sprístupnenie je v súlade s § 28 zákona. ÚPN obce bol schválený uznesením č. 1/2008 zo dňa 16.1.2008.  

 

pdf_small ÚPN obce Lubina - textová časť 

pdf_small ÚPN obce Lubina - výkres č.1a 

pdf_small ÚPN obec Lubina - výkres č.1b 

pdf_small ÚPN obce Lubina - výkres č. 2 

pdf_small ÚPN obce Lubina - výkres č.3 - komplexný návrh

pdf_small ÚPN obce Lubina - výkres č. 3 

pdf_small ÚPN obce Lubina - výkres č. 4 - doprava 

pdf_small ÚPN obce Lubina - výkres č. 5 

pdf_small ÚPN obce Lubina - výkres č. 6 

pdf_small ÚPN obce Lubina - výkres č. 7 

pdf_small ÚPN obce Lubina - výkres č. 8