Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lubina

pdf_small Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lubina

     

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pdf_small Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

- platné pre rok 2016
- platné pre rok 2017
- platné pre rok 2018

 


Stránka 3 z 6