Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 3/2015 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 2/2011 Vytvorenie školského obvodu, miesta a času zápisu do základnej školy a výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov n

pdf_small Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 3/2015 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 2/2011 Vytvorenie školského obvodu, miesta a času zápisu do základnej školy a výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v obci Lubina v znení VZN č. 2/2013

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 2/2015 o nakladaní s odpadmi

pdf_small Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 2/2015 o nakladaní s odpadmi

   

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 1/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Lubina

pdf_small Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 1/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Lubina

   


Stránka 4 z 6