VZN obce Lubina č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - neplatné

pdf_small Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - neplatné

 

 

VZN obce Lubina č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby na území obce

pdf_small Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 4/2012 o poskytovaní služieb a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby na území obce

   

VZN obce Lubina č. 2/2012 o činnosti komisií Obecného zastupiteľstva

pdf_small VZN obce Lubina č. 2/2012 o činnosti komisií Obecného zastupiteľstva

 


Stránka 5 z 6